Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Strona główna » Chór » Regulamin chóru

Regulamin chóru

MATERIAŁY ARCHIWALNE
(część materiałów dostępna tylko dla członków chóru)

NAGRANIA DYDAKTYCZNE
(wszystkie materiały dostępne tylko dla członków chóru)

SAMOUCZEK
(nasze podstawowe utwory do nauki)

____________________________

Wstąp do naszego zespołu! Kliknij obrazek

____________________________

MOŻESZ NAS POSŁUCHAĆ

 

Licznik odwiedzin od 15 VIII 2011

Świętujesz dzisiaj?


Kliknij i posłuchaj - śpiewamy dla Ciebie! - Z najlepszymi życzeniami od naszego zespołu - "Sto lat" czyli "Ad multos annos"
____________________________

Prenumerata biuletynu Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, kliknij obrazek i wpisz swój adres e-mail:
Follow Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego on WordPress.com
Reklamy

Regulamin chóru – wygodna wersja do druku

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu, zwany dalej Chórem jest kościelną organizacją modlitewno-kulturalną o statusie amatorskim i charakterze wspólnotowym, działającą przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Toruniu, zwanym dalej Sanktuarium.

§2
Nadzór nad Chórem w zakresie kompetencji duszpastersko-formacyjnych sprawuje Kustosz Sanktuarium, pełniący funkcję Opiekuna Chóru, natomiast nadzór organizacyjny i artystyczny sprawuje świeckie niezależne Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej im. Giovanniego P. da Palestrina zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000386569 zwanym dalej Stowarzyszeniem.

§3
Chór jest organizacją dobrowolną; swoją pracę opiera na społecznej działalności jego członków w bezinteresownej służbie Kościołowi.

§4
Chór może używać znaków organizacyjnych z napisem „Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu” oraz logo zgodnym ze wzorem zatwierdzonym przez władze Stowarzyszenia.

§5
Zadaniem Chóru jest

 1. aktywny udział w życiu liturgicznym Kościoła poprzez śpiew podczas liturgii
 2. pogłębianie wiary i więzi z Kościołem
 3. regularne kształcenie w zakresie muzycznym i liturgicznym członków Chóru
 4. krzewienie muzycznej kultury Kościoła przez propagowanie jej w kraju i za granicą
 5. świadczenie pomocy Parafii w realizacji jej posłannictwa
 6. wspieranie członków Chóru w potrzebie
 7. godne reprezentowanie i promocja Parafii oraz Chóru
 8. pielęgnowanie tradycji Chóru.

§6
Realizacja celów, o których mowa w §5 p. 3-8 może być powierzona Stowarzyszeniu.

.

Rozdział II CZŁONKOWIE CHÓRU

§7
O przyjęcie do Chóru może się ubiegać osoba, która:

 1. wyznaje chrześcijański system wartości
 2. posiada predyspozycje i zdolności muzyczne
 3. nie przekroczyła progu 50 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni)
 4. ma ukończoną co najmniej szkołę gimnazjalną (dotyczy urodzonych po 1985 r.)
 5. zobowiąże się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i zasad współżycia koleżeńskiego.

§8
1. Osoby zgłaszające się do Chóru, po zakwalifikowaniu przez Dyrektora Chóru zostają przyjęte na maksymalnie 6 miesięczny okres próbny. W okresie tym uzyskują status kandydata.
2. Po upływie okresu próbnego i zaliczeniu testu kontrolnego kandydat do Chóru może zostać przyjęty w drodze decyzji podjętej samodzielnie przez Dyrektora Chóru.

§9
Kandydatowi przysługują wszystkie prawa członka Chóru z wyjątkiem czynnego uczestnictwa w występach. O dopuszczeniu kandydata do występu każdorazowo decyduje Dyrektor.

§10
1. Każdy członek Chóru (o ile jest członkiem Stowarzyszenia) otrzymuje w użytkowanie strój koncertowy, teczkę koncertową i partytury. O powierzone mienie ma obowiązek dbać a w przypadku dłuższego urlopowania lub relegowania bezzwłocznie zwrócić.
2. Członkowie Chóru będący członkami Stowarzyszenia nie uiszczają żadnych opłat członkowskich. Składka członkowska Stowarzyszenia jest równoznaczna ze składką członkowską Chóru.
3. Członkowie Chóru niebędący członkami Stowarzyszenia uiszczają składkę członkowską w wysokości ustalanej corocznie na spotkaniu cecyliańskim.

§11
Niedozwolone jest udostępnianie osobom obcym w jakiejkolwiek formie materiałów będących własnością Chóru lub Stowarzyszenia.

§12
Członkowie Chóru mają obowiązek uczestniczenia w działalności Chóru, a w szczególności:

 1. obecności i pracy podczas wszystkich prób, występów i oficjalnej działalności Chóru
 2. czynnego zaangażowania w realizację zadań Chóru
 3. przestrzegania postanowień regulaminu, uchwał i postanowień Zarządu
 4. opłacania składek członkowskich, o których mowa w §10 p. 2 i 3 nie rzadziej niż raz w roku.

§13
W uzasadnionych przypadkach członek Chóru może uzyskać, na podstawie decyzji Zarządu, zwolnienie z części obowiązków regulaminowych lub urlop na określony czas z zastosowaniem postanowień §10 i 11.

§14
Ustanie członkostwa następuje wskutek:

 1. dobrowolnej decyzji o wystąpieniu z Chóru
 2. absencji na zajęciach szkoleniowych i występach zgodnie z §38
 3. wykreślenia z listy członków na podstawie decyzji Zarządu, po uprzednim upomnieniu przez członka Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu, uchwał i decyzji Zarządu
 4. stwierdzenia celowego działania na niekorzyść Chóru
 5. decyzji Dyrektora w wypadku stwierdzenia utraty przez członka Chóru predyspozycji muzycznych
 6. osiągnięcia przez członka Chóru granicy wieku 80 lat.

§15
Dyrektor przed przekazaniem członkowi Chóru decyzji o której mowa w §14 p.5, ma obowiązek powiadomić Zarząd o takim zamiarze, jednak decyzja jego jest ostateczna.

§16
Członek Chóru ma prawo złożyć w okresie 10 dni kalendarzowych pisemne odwołanie od decyzji o relegowaniu podjętej na podstawie §14 p. 2, 3 i 4. Zarząd w okresie 30 dni kalendarzowych od otrzymania odwołania podejmuje decyzję ostateczną i powiadamia zainteresowanego oraz członków Chóru.

.

Rozdział III WŁADZE I CZŁONKOWIE FUNKCYJNI CHÓRU

§17
Władzę w Chórze sprawuje Zarząd Stowarzyszenia. Wszystkie statutowe postanowienia dotyczące podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu, kadencyjności oraz procedur wyborczych Zarządu Stowarzyszenia obowiązują równolegle w Chórze.

§ 18
Posiedzenia Zarządu są jawne, a podjęte decyzje i uchwały zawarte w protokole, który przedstawiany jest na jednych z najbliższych zajęć wspólnych.

§19
Dyrektora Chóru powołuje i odwołuje Kustosz Sanktuarium. Do jego wyłącznych kompetencji należą decyzje dotyczące sfery artystycznej oraz składu osobowego. W szczególności odpowiada on za poziom muzyczny, przygotowanie Chóru do każdorazowego występu oraz zapewnienie materiałów dydaktycznych i partytur. Zarząd może wyrażać w tych kwestiach opinię, jednak ma ona charakter wyłącznie doradczy.

§20
1. Skarbnik podczas spotkania cecyliańskiego składa roczne sprawozdane finansowe.
2. Obecni na zebraniu członkowie Chóru przyjmują sprawozdanie zwykłą większością.

§21
Członkami funkcyjnymi poza członkami Zarządu są: Asystent Dyrektora (Inspektor Chóru), Bibliotekarz, Kierownik Organizacyjny oraz Administrator serwisu internetowego.

§22
Członków funkcyjnych poza Asystentem Dyrektora powołują członkowie Chóru na zebraniu wspólnym.

§23
Asystent Dyrektora (Inspektor Chóru) pełni ogólne zadania pomocnicze w stosunku do Dyrektora, który go powołuje.

§24
Bibliotekarz sprawuje nadzór nad materiałami koncertowymi i dydaktycznymi.

§25
1. Kierownik Organizacyjny planuje i organizuje wszystkie przedsięwzięcia w pozaartystycznej działalności Chóru, które nie są zastrzeżone dla Zarządu i innych członków funkcyjnych.
2. Kierownik Organizacyjny przedstawia Skarbnikowi potrzeby związane z organizacją przedsięwzięć o których mowa w p. 1.
3. Do pomocy w wykonaniu poszczególnych zadań Kierownik Organizacyjny może doraźnie za zgodą Zarządu prosić członków Chóru.

§26
Administrator serwisu internetowego sprawuje nadzór nad treścią umieszczaną w Internecie. Do jego obowiązków należy przede wszystkim możliwie najczęstsza aktualizacja informacji. W zakresie swych kompetencji współdziała z Zarządem. Administrator zwolniony jest z odpowiedzialności za nieumieszczenie informacji, o których mowa w §32.

.

rozdział IV FUNKCJONOWANIE CHÓRU

§27
Każdy członek Chóru zobowiązany jest do nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji i umiejętności muzycznych oraz rozwijania indywidualnych zdolności koniecznych do realizacji celów stawianych przed Chórem. Może w tym celu wnioskować o czasowe udostępnienie wszystkich możliwych materiałów dydaktycznych z wyjątkiem zastrzeżonych przez Dyrektora.

§28
Chórzyści w swej działalności kierują się zasadą solidarności ze wszystkimi chórzystami. Chór udziela potrzebującym wsparcia moralnego, duchowego, organizacyjnego i – w granicach możliwości – materialnego czerpanego z majątku Stowarzyszenia.

§29
W przypadkach szczególnych zdarzeń, dotykających bezpośrednio członka Chóru lub jego najbliższą rodzinę (tj. rodziców, małżonka lub dziecko), Chór, o ile zainteresowana osoba nie wyrazi sprzeciwu, angażuje się w uroczystości związane z tym zdarzeniem.

§30
Decyzję o skali zaangażowania w przypadki o których mowa w §29 podejmuje Zarząd w porozumieniu z członkiem, którego zdarzenie dotyczy. Może on zdecydować następująco:

 1. honorowy występ artystyczny podczas uroczystości
 2. wysłanie delegacji na uroczystość
 3. wystosowanie oficjalnego pisma na ręce członka Chóru lub najbliższej osoby
 4. inaczej, stosownie do okoliczności.

§31
Dyrektor dwukrotnie w ciągu roku ma obowiązek podać do wiadomości chórzystom, administratorowi serwisu internetowego oraz Opiekunowi Chóru terminarz występów. Terminarz jest dostępny w Internecie oraz na tablicy ogłoszeń w sali ćwiczeń. Każdy chórzysta ma obowiązek kontrolować terminarz ze względu na zmiany, jakim może być poddany w każdej chwili.

§32
W przypadku nieplanowanego występu, szczególnie w warunkach deficytu czasu, każdy członek Chóru, który powziął informację o takim występie, ma obowiązek powiadomić innych chórzystów o nim oraz zrobić wszystko, aby osobiście wziąć w nim udział.

§33
Chór odbywa zajęcia szkoleniowe i występuje także w czasie wakacji (tj. od 1 VII do 31 VIII) oraz ferii (w terminie ogłaszanym przez właściwe Ministerstwo). W tym okresie kontrola obecności jest zawieszona i frekwencja nie wpływa na ocenę członka Chóru. Jednakże, w miarę możliwości, członek Chóru powinien uczestniczyć w spotkaniach, zwłaszcza występach.

§34
Z ważnych powodów zajęcia szkoleniowe mogą być odwołane przez Dyrektora Chóru bądź Prezesa. W sytuacji koniecznej Prezes może powziąć decyzję o przeprowadzeniu  zajęć bez obecności Dyrektora. W takim przypadku Prezes nie ma obowiązku uprzedzania członków Chóru o nieobecności Dyrektora, a chórzysta ma obowiązek uczestniczyć w takim spotkaniu, tak jak na zajęciach szkoleniowych.

§35
Występy artystyczne są obowiązkowe dla członków Chóru. Planowana nieobecność na nich powinna być zgłoszona Dyrektorowi odpowiednio wcześniej z podaniem przyczyny. Nieobecność na zajęciach szkoleniowych powinna być usprawiedliwiona na najbliższym spotkaniu.

§36
Za usprawiedliwioną uznaje się nieobecność wywołaną jedynie ważnymi przesłankami zdrowotnymi, zawodowymi, szkolnymi lub rodzinnymi. Usprawiedliwiona jest także nieobecność wynikła z braku informacji o występie, o którym mowa w §32.

§37
Asystent Dyrektora monitoruje na bieżąco absencję członków Chóru i raz na kwartał sporządza raport podawany do wiadomości członkom Chóru. Stan frekwencji na zajęciach szkoleniowych i występach jest zamieszczany w dostępnej tylko dla członków Chóru części serwisu internetowego, gdzie można go na bieżąco śledzić.

§38
Zarząd, na podstawie raportów sporządzanych przez Asystenta Dyrektora, po stwierdzeniu nieusprawiedliwionej absencji powyżej miesiąca, upomina członka Chóru. W wypadku nieusprawiedliwionej nieobecności sięgającej sześć miesięcy następuje automatyczne zawieszenie w prawach członka Chóru. Po upływie kolejnych trzech miesięcy nieobecności Zarząd podejmuje decyzję o relegowaniu członka z Chóru.

§39
Członek zawieszony w prawach członkowskich musi uzyskać zgodę Dyrektora na czynny udział w najbliższym występie Chóru. Zgoda ta może być warunkowana spełnieniem procedur wskazanych przez Dyrektora.

§40
Środki finansowe uzyskane ze składek, darowizn oraz honorariów za występy Chóru zasilają budżet Stowarzyszenia i mogą być użyte wyłącznie na:

1. finansowanie bieżącej działalności Chóru i Stowarzyszenia, w tym na cele reprezentacyjne
2. zamawianie dorocznej mszy św. w intencji chórzystów i ich rodzin w dniu 22 listopada
3. zamawianie mszy św. w przypadku śmierci członka Chóru lub jego najbliższej osoby w rozumieniu §29
4. wkład finansowy do wspólnego przedsięwzięcia ogłoszonego przez Opiekuna Chóru bądź Przewodniczącego Rady Parafialnej
5. w wyjątkowych sytuacjach, po zaopiniowaniu przez Zarząd, Chór na zebraniu ogólnym podejmuje decyzję o użyciu środków finansowych bądź rzeczowych na cele wskazane w §28, 29 i 30.

Wszystkie zobowiązania finansowe wymagają podpisu Prezesa.

§41
Honoraria, o których mowa w §40 mogą być pobierane od osób prawnych i fizycznych. Jeżeli występ odbywa się poza Toruniem, osoba zapraszająca powinna zapewnić transport Chóru i wszelkiego niezbędnego sprzętu.

§42
W szczególnych przypadkach Zarząd może zwolnić osobę zapraszającą z tego obowiązku, wówczas jednak Prezes wskazuje środek transportu i sposób jego finansowania.

.

Rozdział V PRZEPISY KOŃCOWE

 § 43
1. Zmian w Regulaminie Chóru dokonuje się:
a. z inicjatywy własnej członka bądź członków Chóru po zasięgnięciu opinii Zarządu
b. na wniosek członka bądź członków Zarządu
2. Zmiana przyjmowana jest w drodze uchwały zwykłą większością głosów podczas zebrania ogólnego.
3. Wnioskowane zmiany podawane są do wiadomości członkom Chóru, w drodze ogłoszenia zamieszczonego w serwisie internetowym oraz na tablicy ogłoszeń na co najmniej 14 dni przed planowanym głosowaniem.

§ 44
Regulamin i jego zmiany obowiązują od dnia podpisania przez Zarząd Chóru.

Reklamy