Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Strona główna » PSMS

PSMS

MATERIAŁY ARCHIWALNE
(część materiałów dostępna tylko dla członków chóru)

NAGRANIA DYDAKTYCZNE
(wszystkie materiały dostępne tylko dla członków chóru)

SAMOUCZEK
(nasze podstawowe utwory do nauki)

____________________________

Wstąp do naszego zespołu! Kliknij obrazek

____________________________

MOŻESZ NAS POSŁUCHAĆ

 

Licznik odwiedzin od 15 VIII 2011

Świętujesz dzisiaj?


Kliknij i posłuchaj - śpiewamy dla Ciebie! - Z najlepszymi życzeniami od naszego zespołu - "Sto lat" czyli "Ad multos annos"
____________________________

Prenumerata biuletynu Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, kliknij obrazek i wpisz swój adres e-mail:
Follow Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego on WordPress.com

nawigacja: patron

STATUT

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV

Rozdział V

Rozdział VI

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej im. Giovanniego da Palestrina i zwane jest w dalszej części „Stowarzyszeniem”.

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Toruń.

§ 3
Stowarzyszenie jest organem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i znaku według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 6
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.


Rozdział II

CELE, FORMY, ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
1/ Rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki, zwłaszcza polskiej muzyki religijnej.
2/ Rozwijanie zainteresowań muzycznych i podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia.
3/ Propagowanie polskiej kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami.

§ 8
Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:
1/ Organizowanie spotkań i zgrupowań szkoleniowych, sesji nagraniowych, koncertów, podróży artystycznych, przeglądów, festiwali, konkursów, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki sakralnej.
2/ Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w celu upowszechnienia polskiej kultury muzycznej.

§ 9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających,
3/ honorowych.

§ 11
Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP który:
1/ Ukończył 16 rok życia,
2/ Reprezentuje chrześcijański system wartości,
3/ Deklaruje chęć pomocy organizacyjnej, finansowej lub prawnej na rzecz Stowarzyszenia,
4/ Złoży pisemną deklarację członkostwa.

§ 12
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:
1/ Bierne i czynne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia,
2/ Kształtowanie działalności Stowarzyszenia,
3/ Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach jego statutowej działalności.

§ 14
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarują poparcie materialne, organizacyjne lub techniczne na rzecz Stowarzyszenia. Decyzje o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15
Członkostwo Honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zasługi dla Stowarzyszenia lub muzyki sakralnej.

§ 16
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna.

§ 17
Członkostwo honorowe może być nadane obywatelowi innego państwa.

§ 18
Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i obradach Walnego Zebrania, jako ciało doradcze bez prawa głosu.

§ 19
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje wskutek:
1/ Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi,
2/ Wykluczenia na mocy decyzji Zarządu.

§ 20
Zarząd może podjąć decyzję o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadku:
1/ Nieopłacenia – mimo upomnień – składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
2/ Naruszania postanowień niniejszego Statutu.

§ 21
Pozbawionym członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.


Rozdział IV

NACZELNE WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22
Władzami Stowarzyszenia są:
A. Walne Zebranie
B. Zarząd
C. Komisja Rewizyjna

§ 23
Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % + 1 uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. W razie potrzeby uzupełnienia Władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Walne Zebranie ogłasza wybory uzupełniające.

§ 24
Walne Zebranie
Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Odbywa się co najmniej raz na 2 lata i jest zwoływane przez Zarząd na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrad. W obradach walnego zebrania mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Obradom przewodniczy Prezes lub Wiceprezes, który poddając pod głosowanie ustala przebieg i porządek obrad. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa obradom może przewodniczyć inny członek Zarządu Stowarzyszenia.
Walne Zebranie dokonuje podsumowania i ustala program dalszej działalności Stowarzyszenia. Raz na 4 lata wybiera ze swego grona Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Podejmuje uchwały w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich, zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 25
Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwołane na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej i 1/3 ogólnej liczby członków.

§ 26
Zarząd
Jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i składa się z:
1/ Prezesa
2/ Wiceprezesa
3/ Skarbnika
4/ Dyrektora Artystycznego

§ 27
Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych składa Prezes i inny członek Zarządu działający łącznie.

§ 28
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 29
Do uprawnień Zarządu należy:
1/ Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania.
2/ Reprezentowanie Stowarzyszenia.
3/ Zwoływanie Walnego Zebrania oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4/ Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5/ Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających oraz pozbawienia członkostwa.
6/ Wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego.

§ 30
Komisja Rewizyjna
Jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z:
1/ Przewodniczącego
2/ Sekretarza
3/ Członka

§ 31
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1/ Prowadzenie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2/ Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych.
3/ Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.


Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 32
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1/ Dochody ze składek członkowskich
2/ Dotacje i darowizny
3/ Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 33
Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na realizację zadań statutowych.


Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34
Zmiana Statutu bądź decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania i może być podjęta przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.

§ 35
W razie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.